EN

Vakıf Senedi

VAKIF:

Madde 1- Vakfın adı TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI' (TGV) dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul İli, Beşiktaş ilçesinde olup, adresi Muallim Naci Caddesi Öksüz Çocuk Sokak No:12 34345 Kuruçeşme'dir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3- Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın amacı Türkiye'nin üniversite öğrencileri ve genç insanları arasında girişimcilik potansiyeli ve liderlik kapasitesi yüksek olan gençleri bulmak ve desteklemek, girişimcilik kültürünün ve Türkiye'de girişimciliğin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4- Vakıf, üniversite öğrencilerinin okuyabilmesini sağlamak için onlara burs vermek, yine üniversite öğrencilerine girişimcilik alanında eğitimler sağlamak, her seviyede eğitim ve öğretim kurumlarının ihtiyaçlarını öğretmen, malzeme ve yapı olarak desteklemek, eğitim çağındaki her yaştan gençleri akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, Üniversitelerde ve dışında eğitime katkıda bulunacak her türlü faaliyette bulunmak bu kapsamda panel, seminer, konferans ve söyleşiler, yarışmalar düzenlemek, yayın yapmak ve vakfın mali olanaklarının gelişmesi doğrultusunda bu faaliyetlerden bir veya birden fazlasını gerçekleştirmektir.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, marka başvurusu yapmaya, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI:

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan
479.000 TL (Dört Yüz Yetmiş Dokuz Bin Türk Lirası) 'dir.
Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti sınırsız sayıda kişiden oluşmakta olup ilk mütevelli heyet üye listesi işbu senedin ekinde verilmiştir. Vakıf mütevelli heyet üyeleri şu kişilerden oluşur;
a) Kurucu Üyeler: Vakfın kurucu üyelerini ifade eder.
b) Onur Üyeleri: Vakıf kuruluşundan sonra en az 10.000 (On Bin ) Euro ya da Türk Lirası karşılığında vakfa bağış yapmış, yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve mütevelli heyet tarafından üyeliğe kabulü onaylanan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.
c) Doğal Üyeler: Vakfa herhangi bir miktar bağış şartı bulunmayan ve fakat mesleği, toplum içindeki yeri gibi çeşitli vasıfları nedeniyle vakfa faydası dokunabilecek kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek davet edilen ve Mütevelli heyetçe üyeliğe kabul edilen gerçek ya da tüzel kişilerdir

Mütevelli Heyet üyelerinin belirlenmesi, üyeliğe kabul ve diğer hususlar işbu vakıf senedine aykırı olmayacak şekilde Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği'nde belirlenir.
Mütevelli heyetin üyeliklerinden istifa, vefat, medeni ehliyetin kaybı vakıf mütevelli heyetinden ayrılan üyelerin vakfa intikal ettirdikleri hak ve menfaatler kendisine veya varislerine geri verilmez.

2 (İki) yıl üst üste Mütevelli Heyet toplantısına mazeret beyan etmeksizin asaleten ya da vekaleten katılmayan üye, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetin kabulü ile Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmış sayılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
Vakıf Mütevelli heyeti her yılın ilk dört ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağan toplantısını yapar. Vakıf Başkanının ve Yönetim Kurulunun lüzum görecekleri hallerde ve yahut Mütevelli Heyeti üyelerinin beşte birinin Yönetim Kuruluna yazılı müracaatları üzerine olağan üstü toplanır.
Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur.
Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu asgari olarak 3 ayda bir kere toplanır. Bu olağan toplantılar dışında Yönetim Kurulu Başkanı, kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı 3 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve çalışması ile ilgili diğer hükümler Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği'nde belirlenir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa genel müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Eğer varsa Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan rapor da Denetim Kurulu raporuna ek olarak konur.
Denetim Kurulu'nun oluşumu ve çalışma şekilleri Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği ile belirlenir.

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU:

Madde 15- Vakıf Mütevelli Heyeti gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu tarafından önerilen 3 (üç) Bağımsız Denetim Kuruluşu'ndan birini onaylayarak Denetim kurulunun görevlerinin Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından da yapılmasına karar verebilir. Bu hüküm denetim kurulunun işlevini ortadan kaldırmayacak olup ikincil bir denetim niteliğindedir.

HUZUR HAKKI:

Madde 16- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 17- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
Bireysel ve kurumsal olarak yapılan nakdi ve aynî bağışlar,
Vakfın amacına uygun olmak kaydıyla yapılan şartlı bağışlar (ki bunlar münhasıran bağış yapanın öngördüğü amaçlar için harcanabilir)Sponsorluk gelirleri,
Ticari kuruluşlarla yapılabilecek işbirliklerinden elde edilecek gelirler,
Varsa iştiraklerden ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
Yasal prosedür takip edilmek kaydıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanacak karşılıksız proje fonları,
Vakfın amacını gerçekleştirmek amacıyla yapacağı çeşitli faaliyetlerden, yasal izinler alınmak kaydı ile düzenlenecek kampanyalardan elde edilecek diğer gelirlerdir.
Yurtdışından yapılacak gerçek ve tüzel kişi bağışları

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 18- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Türk Eğitim Vakfı'na devredilir.
Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Madde 21- Resmi senet hükümleri ile yasalar hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Vakıf resmi senedi hükümleri, Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanacak “Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca uygulanır.

VAKIF KURUCULARI:

Madde 22- Vakıf kurucularının adı, soyadı ve vakfa özgüledikleri tutar aşağıda gösterilmiştir.

AD – SOYAD
Mehmet Sina AFRA
Christian Peter Maria THEISEN
Yomi KASTRO
Sedat KAPANOĞLU
Nevres Erol BİLECİK
Hakan Bahadır BAŞ
Murat ÖZYEĞİN
Ahmet Önder ÖZTARHAN
Muhlis Burak DİVANLIOĞLU
Rahmi Faruk ECZACIBAŞI
Alp SAUL
Nevzat AYDIN
Şükriye Gülden YILMAZ
Mehmet Coşkun YÜCEKÖK
Ali Can KAYA
Erdem YURDANUR
Bedii Can YÜCAOĞLU
Joachim BEHRENDT

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

1- Mehmet Sina AFRA (TC uyruklu)
2- Hakan Bahadır BAŞ (TC uyruklu)
3- Yomi KASTRO (TC uyruklu)
Erol BİLECİK (TC uyruklu)

Mehmet Coşkun YÜCEKÖK (TC uyruklu)

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.
Geçici Madde 2- Vakfın tescili ve gerektiğinde resmi senet tadili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av.Gökhan Uğur BAĞCI yetkili kılınmıştır.

Ek - Mütevelli Heyet Listesi

AD – SOYAD
Mehmet Sina AFRA
Christian Peter Maria THEISEN
Yomi KASTRO
Sedat KAPANOĞLU
Nevres Erol BİLECİK
Hakan Bahadır BAŞ
Murat ÖZYEĞİN
Ahmet Önder ÖZTARHAN
Muhlis Burak DİVANLIOĞLU
Rahmi Faruk ECZACIBAŞI
Alp SAUL
Nevzat AYDIN
Şükriye Gülden YILMAZ
Mehmet Coşkun YÜCEKÖK
Ali Can KAYA
Erdem YURDANUR
Bedii Can YÜCAOĞLU
Nazlı Ümit BOYNER
Ali İsmail SABANCI
Joachim BEHRENDT
Gökhan Uğur BAĞCI
Sıdıka Baysal HATİPOĞLU
Serdar URÇAR
Burak BÜYÜKDEMİR
Asuman BAYRAK

Fellow Burs Programına katkıda bulunmak ister misiniz?

Her yıl yüzbinlerce genç arasından seçilen, değişim yaratmak ve girişimcilik ilhamını yaygınlaştırmak için çalışan gençlere destek yaratmak ister misiniz? Bağışlardan elde edilecek tüm gelir fellow programı burs fonuna aktarılmaktadır.